Modellen contract


Ondergetekenden:

Fotograaf
Naam: ……………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………
Postcode/woonplaats: ……………………………………………………………………
Telefoon: …………………………………………………………………………………
Email: ……………………………………………………………………………………

Model
Naam: …………………………………………………………………………………….
Leeftijd op het ogenblik van de fotoshoot: ………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………
Postcode/woonplaats: ……………………………………………………………………
Telefoon: …………………………………………………………………………………
Email: ……………………………………………………………………………………

Komen overeen dat:
Volgende foto opnamen kunnen worden gemaakt: (doorhalen wat niet van toepassing is)
O Portret/ fashion  / sport / vrije tijd                  O Badkleding / Lingerie (>18j)

Plaats & tijdstip van de opnamen: te:       ……………………. Datum: ...................

Type fotoshoot:   Gratis (TFCD- Time for CD) De fotograaf vraagt geen vergoeding, maar ook het model wordt niet betaald. 

Na afloop van de fotoshoot worden  +/- 20 geselecteerde en afgewerkte foto’s  binnen een termijn van 2 weken
op Foto-CD of DVD naar het model opgestuurd.
Het model mag de foto’s gebruiken en openbaar maken voor promotie doeleinden van haar werk als model, mits
vermelding van de naam van de fotograaf als maker van de foto’s.
Bewerken van de foto’s mag (vb kerstkaartje) maar dient wel vermeld te worden bij de foto : “eigen bewerking”

De fotograaf heeft het onverdeelde auteursrecht van de foto’s,  met inbegrip van het recht tot openbaarmaking.
De fotograaf mag de foto’s gebruiken om zijn werk te promoten .
Onder andere: op zijn website, facebook,  portfolio (map met prints), fototentoonstellingen ,enz.
Commerciële publicaties in grote oplagen (boven 100) vinden plaats na overleg met het model, waarna indien
van toepassing , een vergoeding wordt afgesproken.
Voor verzamelwerken waarin foto’s van het model een gedeelte is van een groter geheel hoeft geen contact te
worden opgenomen.
Indien één van beide partijen tot publicatie etc., anders dan voorgaande afgesproken wil overgaan is dit pas
toegestaan nadat de ander nadrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend en/of er schriftelijk
overeenstemming is over de financiële vergoeding
Bij overtreding of niet nakomen van dit contract van zowel de fotograaf als het model gelden de regels van het
op dat moment in België geldend recht.

Aansprakelijkheid: Alhoewel tijdens de fotoshoot van zowel het model en de fotograaf voorzichtigheid en
oplettendheid wordt gevraagd, gebeurt de fotoshoot voor eigen risico.
Noch de fotograaf , noch het model of begeleider zullen elkaar verantwoordelijk stellen voor lichamelijke of
materiële schade (apparatuur, kledij) bij gebeurlijke ongevallen in de voorbereiding of tijdens de fotoshoot.

Zelf foto’s nemen: Tijdens de make-up en de fotoshoot is het voor model en begeleiding niet toegelaten om zelf (GSM/smartphone) foto’s  en “Selfies” te nemen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf.

Door middel van een handtekening gaan beide partijen akkoord met de tekst en de inhoud van dit contract.
Aldus in het tweevoud opgemaakt te: …St Andries Brugge…………. d.d 


Handtekening van de fotograaf:                                           Handtekening van het model:         

 

 

Opmerking:
Indien het model op het ogenblik van de foto opnamen jonger is dan 18jaar is ook de handtekening van
beide ouders of de voogd vereist, en begeleiding van een volwassene.


Modellen contract downloaden ............ Modellen contract
Modellen contract voor 16-18j downloaden Modellencontract <18j